Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm settype() trong PHP

Hàm settype() sẽ chỉ định kiểu dữ liệu cho biến được truyền vào. Hàm trả về TRUE nếu định kiểu thành công và FALSE nếu thất bại.

Cú pháp

Cú pháp: settype( $var, $type);

Trong đó:

  • $var là biến muốn định kiểu.
  • $type là kiểu dữ liệu muộn gán cho biến $var.

Ví dụ

Sử dụng hàm settype():

Code
$var1	= "5Freetuts";
$var2	= TRUE;

settype($var1, "integer");
echo $var1 . "<br />";

settype($var2, "integer");
echo $var2 . "<br />";

Kết quả
5
1

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP