Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm shuffle() trong PHP

Hàm shuffle() sẽ sắp xếp các phần tử của mảng một cách ngẫu nhiên.

Cú pháp

Cú phápshuffle ($array );

Trong đó:

 • $array là mảng cần hoán đổi vị trí các phần tử.

Hàm sẽ trả về TRUE nếu thành công và FALSE nếu thật bại.

Ví dụ

Code
$subject = range('a', 'h');
echo "<pre>";
	print_r($subject);
echo "</pre>";

shuffle($subject);

echo "<pre>";
	print_r($subject);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [0] => a
  [1] => b
  [2] => c
  [3] => d
  [4] => e
  [5] => f
  [6] => g
  [7] => h
)

Array
(
  [0] => g
  [1] => d
  [2] => c
  [3] => f
  [4] => b
  [5] => h
  [6] => a
  [7] => e
)

Các phần tử trong mảng $subject đã bị hoán đổi vị trí một cách ngẫu nhiên.

Tham khảo: php.nnet

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP