Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm similar_text() trong PHP

Hàm similar_text() sẽ so sánh hai chuỗi với nhau. Hàm sẽ trả về số kí tự giống nhau ở hai chuỗi truyền vào.

Cú pháp

Cú phápsimilar_text( $str1, $str2, $percent);

Trong đó:

  • $str1 là chuỗi thứ nhất.
  • $str2 là chuỗi thứ hai.
  • $percent là tham số không bắt buộc, nếu truyền vào $percent sẽ nhận giá trị phần trăm giống nhau giữa hai chuỗi.

Ví dụ

Code
$var_1 = 'this is a string'; 
$var_2 = 'second string'; 

echo similar_text($var_1, $var_2, $percent) . "<br />"; 
echo $percent;

Kết quả
8
55.172413793103

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP