Hàm sort() trong PHP

Hàm sort() sẽ sắp xếp các phần tử của một mảng theo thứ tự từ thấp đến cao.

Cú Pháp

Cú Phápsort($array, $sort_flag);

Trong đó:

 • $array là mảng cần sắp xếp.
 • $sort_flag là tham số không bắt buộc, quy định kiểu sắp xếp.

Vậy có các kiểu sắp xếp nào?

 • SORT_REGULAR :  kiểu mặc định, so sánh bình thường.
 • SORT_NUMERIC : so sánh dựa vào số.
 • SORT_STRING :  so sánh dựa vào  chuỗi.
 • SORT_NATURAL: so sanh theo thứ tự alphabet.
 • SORT_FLAG_CASE : sử dụng kết hợp với SORT_STRING hoặc SORT_NATURAL để sắp xếp chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chư thường.

Hàm sẽ trả về TRUE nếu sắp xếp thành công và FALSE nếu thất bại.

Ví dụ

Code
$subject = array(
	"php",
	 "java",
	 "js", 
	 "html"
);
sort($subject);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}

Kết quả
subject[0] = html
subject[1] = java
subject[2] = js
subject[3] = php

Code
$subject = array(
	1,
	43,
	55,
	24
);
sort($subject, SORT_NUMERIC);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}

Kết quả
subject[0] = 1
subject[1] = 24
subject[2] = 43
subject[3] = 55

Code
$subject = array(
	'laravel', 
	'Zend', 
	'cI'
);
sort($subject, SORT_NATURAL);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}

Kết quả
subject[0] = Zend
subject[1] = cI
subject[2] = laravel

Ta có thể thấy tuy rằng z đúng sau c nhưng Zend vẫn được xếp trên cI do Z được viết hoa.Để sắp xếp không phân biệt chữ hoa chữ thường ta nên dùng kết hợp với SORT_FLAG_CASE.

Code
$subject = array(
	'laravel', 
	'Zend', 
	'cI'
);
sort($subject, SORT_NATURAL | SORT_FLAG_CASE);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}

Kết quả
subject[0] = cI
subject[1] = laravel
subject[2] = Zend

chữ Zend đã về đúng vị trí của nó :D  

Tham khảo : php.net

Nguồn: freetuts.net