Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm str_pad() trong PHP

Hàm str_pad() sẽ thêm vào chuỗi một chuỗi nào sao cho chuỗi nguồn đạt đến độ dài nhất định. Hàm trả về chuỗi mới.

Cú pháp

Cú phápstr_pad( $str, $lent, $pad_str, $pad_type);

Trong đó:

 • $str là chuỗi ban đầu.
 • $lent chiều dài chuỗi sau khi thêm. Nếu $lent nhỏ hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng với chiều dài ban đầu của chuỗi, sẽ không có kí tự nào được thêm vào, hàm sẽ trả về chuỗi ban đầu.
 • $pad_str là chuỗi thêm vào.
 • $pad_type là vị trí thêm, nếu không truyền tham số này mặc định sẽ thêm vào cuối chuỗi. $pad_type sẽ mang một trong ba giá trị STR_PAD_RIGHT, STR_PAD_LEFT, or STR_PAD_BOTH.

Ví dụ

Code
$input = "Freetuts.net";
echo str_pad($input, 20) ."<br />";           
echo str_pad($input, 20, "-=", STR_PAD_LEFT) ."<br />"; 
echo str_pad($input, 20, "_", STR_PAD_BOTH) ."<br />";  
echo str_pad($input, 13, "___") ."<br />";       
echo str_pad($input, 3, "*") ."<br />"; 

Kết quả
Freetuts.net 
-=-=-=-=Freetuts.net
____Freetuts.net____
Freetuts.net_
Freetuts.net

Tham khảo: php,net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP