Hàm str_shuffle() trong PHP

Hàm str_shuffle() sẽ đảo thứ tự một cách ngẫu nhiên các kí tự trong chuỗi. Hàm trả về chuỗi mới đã bị xáo trộn thứ tự so với chuỗi ban đầu.

Cú pháp

Cú phápstr_shuffle( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần đảo thứ tự các kí tự.

Ví dụ

Code
$input = "freetuts.net";
$result = str_shuffle($input);
echo $input . "<br />";
echo $result;

Kết quả
freetuts.net
.ersttneefut

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP