Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm str_word_count() trong PHP

Hàm str_word_count() sẽ lấy thông tin về các từ có trong chuỗi, bao gồm số từ, vị trí xuất hiện .v.v.

Cú pháp

Cú phápstr_word_count( $str, $format, $charlist);

Trong đó:

 • $str là chuỗi cần kiểm tra.
 • $format là tham số quy định kết quả trả về, mặc định nếu không chuyền thì $format = 0:
  • Nếu $format = 0, hàm trả về số từ có trong chuỗi.
  • Nếu $format = 1, hàm trả về một mảng liên tục bao gồm các từ có trong chuỗi.
  • Nếu $format = 2, hàm trả về một mảng kết hợp, với khóa là vị trí xuất hiện của từ còn giá trị sẽ là từ đó.
 • $charlist là danh sách các kí tự được xem như là 1 từ.

Ví dụ

Code
$input = "freetuts.net duoc sang lap b0i anh Nguyen Van Cu0ng";
$result = str_word_count($input);
$result_2 = str_word_count($input, 1);
$result_3 = str_word_count($input, 2);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

echo "<pre>";
	print_r($result_2);
echo "</pre>";

echo "<pre>";
	print_r($result_3);
echo "</pre>";

Kết quả
12
Array
(
  [0] => freetuts
  [1] => net
  [2] => duoc
  [3] => sang
  [4] => lap
  [5] => b
  [6] => i
  [7] => anh
  [8] => Nguyen
  [9] => Van
  [10] => Cu
  [11] => ng
)
Array
(
  [0] => freetuts
  [9] => net
  [13] => duoc
  [18] => sang
  [23] => lap
  [27] => b
  [29] => i
  [31] => anh
  [35] => Nguyen
  [42] => Van
  [46] => Cu
  [49] => ng
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP