Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm strcasecmp() trong PHP

Hàm strcasecmp() sẽ so sánh hai chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chữ thường, hàm trả về hiệu số giữa chiều dài chuỗi thứ nhất trừ đi chiều dài chuỗi thứ 2.

Cú pháp

Cú phápstrcasecmp( $str1, $str2);

Trong đó:

  • $str1, $str2 là hai chuỗi cần so sánh.

Ví dụ

Code
$var1 = "Freetuts.net";<br />
$var2 = "freetuts.net";<br />
if (strcasecmp($var1, $var2) == 0) {<br />
    echo "hai chuỗi giống nhau";<br />
}		

Kết quả
hai chuỗi giống nhau

Code
$var1 = "Freetuts.net";
$var2 = "freetuts";
echo strcasecmp($var1, $var2);	

Kết quả
4

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP