PHP Function: strcmp()

Hàm strcmp() sẽ so sánh hai chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường, hàm trả về số âm nếu chuỗi thứ nhất nhỏ hơn chuỗi thứ 2, trả về 0 nếu hai chuỗi bằng nhau và trả về số dương nếu chuỗi thứ nhất lớn hơn chuỗi thứ 2.

Cú pháp

Cú phápstrcmp( $str1, $str2);

Trong đó:

  • $str1, $str2 là hai chuỗi cần so sánh.

Ví dụ

Code
$var1 = "Freetuts.net";
$var2 = "freetuts.net";
if (strcmp($var1, $var2) == 0) {
echo "hai chuỗi giống nhau <br />";
}else{
	echo "hai chuỗi không giống nhau <br />";
}

Kết quả
hai chuỗi không giống nhau 

Code
$var1 = "hello world";
$var2 = "hello";
echo strcmp($var1, $var2);	

Kết quả
6

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net