Hàm strcmp() trong PHP

Hàm strcmp() sẽ so sánh hai chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường, hàm trả về số âm nếu chuỗi thứ nhất nhỏ hơn chuỗi thứ 2, trả về 0 nếu hai chuỗi bằng nhau và trả về số dương nếu chuỗi thứ nhất lớn hơn chuỗi thứ 2.

Cú pháp

Cú phápstrcmp( $str1, $str2);

Trong đó:

  • $str1, $str2 là hai chuỗi cần so sánh.

Ví dụ

Code
$var1 = "Freetuts.net";
$var2 = "freetuts.net";
if (strcmp($var1, $var2) == 0) {
echo "hai chuỗi giống nhau <br />";
}else{
	echo "hai chuỗi không giống nhau <br />";
}

Kết quả
hai chuỗi không giống nhau 

Code
$var1 = "hello world";
$var2 = "hello";
echo strcmp($var1, $var2);	

Kết quả
6

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net