Hàm strftime() trong PHP

Hàm strftime() sẽ xuất ra chuỗi thời gian theo đúng với định dạng truyền vào. Kết quả xuất ra tùy thuộc vào việc cài đặt ngôn ngữ(  locale settings).

Cú pháp

Cú phápstrftime($format, $timestamp);

Trong đó

  • $format là định dạng thời gian muốn xuất ra.
  • $timestamptimestamp của thời gian nào đó.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả chuỗi thời gian đã được đã được định dạng.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về cách sử dụng hàm strftime():

Code
setlocale(LC_TIME, "en_Us");
echo strftime("%A %d-%B-%Y", mktime(21,30,45,5,16,2013));

Kết quả
Thursday 16-May-2013

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP