Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm strftime() trong PHP

Hàm strftime() sẽ xuất ra chuỗi thời gian theo đúng với định dạng truyền vào. Kết quả xuất ra tùy thuộc vào việc cài đặt ngôn ngữ(  locale settings).

Cú pháp

Cú phápstrftime($format, $timestamp);

Trong đó

  • $format là định dạng thời gian muốn xuất ra.
  • $timestamptimestamp của thời gian nào đó.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả chuỗi thời gian đã được đã được định dạng.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về cách sử dụng hàm strftime():

Code
setlocale(LC_TIME, "en_Us");
echo strftime("%A %d-%B-%Y", mktime(21,30,45,5,16,2013));

Kết quả
Thursday 16-May-2013

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP