Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm stripos() trong PHP

Hàm stripos() sẽ chỉ ra vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con nào đó trong chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chữ thường. Hàm trả về số nguyên là vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con.

Cú pháp

Cú phápstripos( $str, $substr);

Trong đó:

  • $str là chuỗi gốc.
  • $substr là chuỗi con cần tìm kiếm vị trí.

Ví dụ

Code
$str = 'this is my string';
echo stripos($str, "is"). "<br />";
echo stripos($str, "Is");

Kết quả
2
2

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP