Hàm stripslashes() trong PHP

Hàm stripslashes() sẽ loại bỏ các dấu backslashes ( \ ) có trong chuỗi. ( \ ' sẽ trở thành ' , \\ sẽ trở thành \)

Hàm trả về chuỗi với các kí tự backslashes đã bị loại bỏ.

Cú pháp

Cú phápstripslashes( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần loại bỏ các kí tự backslashes .

Ví dụ

Code
$str = 'this is a \n \"test\"';
echo $str . "<br />";
echo stripslashes($str);	

Kết quả
this is a \n \"test\"
this is a n "test"

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net