Hàm strlen() trong PHP

Hàm strlen() sẽ lấy chiều dài của chuỗi bao gồm cả các khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi. Hàm trả về kết quả số nguyên là chiều dài của chuỗi truyền vào.

Cú pháp

Cú phápstrlen( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần lấy chiều dài.

Ví dụ

Code
$str = "freetuts.net";
$str_2 = "   freetuts.net   ";
$result = strlen($str);
$result_2 = strlen($str_2);
echo $result . "<br />";
echo $result_2;

Kết quả
12
18

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net