Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm strnatcasecmp() trong PHP

Hàm strnatcasecmp() sẽ so sánh hai chuỗi không phân biệt in hoa in thường dựa vào thứ tự alphanumeric.

Hàm trả về số âm nếu chuỗi thứ nhất nhỏ hơn chuỗi thứ 2, trả về 0 nếu hai chuỗi bằng nhau và trả về số dương nếu chuỗi thứ nhất lớn hơn.

Cú pháp

Cú phápstrnatcasecmp( $str1. $str2);

Trong đó:

  • $str1, $str2 là hai chuỗi cần so sánh.

Ví dụ

Code
$str1 = "FREETUTS.net";
$str2 = "freetuts.net";
$result = strnatcasecmp($str1, $str2);
echo $result . "<br />";
echo strcmp($str1, $str2);

Kêt quả
0
-1

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP