Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm strnatcmp() trong PHP

Hàm strnatcmp() sẽ so sánh hai chuỗi có phân biệt in hoa in thường dựa vào thứ tự alphanumeric.

Hàm trả về số âm nếu chuỗi thứ nhất nhỏ hơn chuỗi thứ 2, trả về 0 nếu hai chuỗi bằng nhau và trả về số dương nếu chuỗi thứ nhất lớn hơn.

Cú pháp

Cú phápstrnatcmp( $str1. $str2);

Trong đó:

  • $str1, $str2 là hai chuỗi cần so sánh.

Ví dụ

Code
$str1 = "FREETUTS.net";
$str2 = "freetuts.net";
$result = strnatcmp($str1, $str2);
echo $result . "<br />";
echo strnatcasecmp($str1, $str2);

Kết quả
-1
0

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP