Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm strncmp() trong PHP

Hàm strncmp() sẽ so sánh hai chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường, hàm trả về số âm nếu chuỗi thứ nhất nhỏ hơn chuỗi thứ 2, trả về 0 nếu hai chuỗi bằng nhau và trả về số dương nếu chuỗi thứ nhất lớn hơn chuỗi thứ 2.

Hàm strncmp() có cách sử dụng khá giống với strcmp() nhưng có điểm khác là strncmp() chỉ lấy một số kí tự nhất định của 2 chuỗi để so sánh.

Cú pháp

Cú phápstrncmp( $str1, $str2, $len);

Trong đó:

  • $str1, $str2 là 2 chuỗi cần so sánh.
  • $len là số kí tự của 2 chuỗi tính từ đầu các chuỗi mà hàm strncmp() sẽ dùng để so sánh.

Ví dụ

Code
$str1 = "freetuts.net";
$str2 = "freetuts";
$result = strncmp($str1, $str2, 4);
echo $result . "<br />";
echo strcmp($str1, $str2);

Kết quả
0
4

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP