Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm strrev() trong PHP

Hàm strrev() sẽ đảo ngược chuỗi được truyền vào.

Hàm trả về chuỗi bị đảo ngược so với chuỗi ban đầu.

Cú pháp

Cú phápstrrev( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần đảo ngược.

Ví dụ

Code
echo strrev('this is a test') . "<br />";
echo strrev('freetuts.net') . "<br />";
echo strrev('hello world') . "<br />";
echo strrev('this is my example') . "<br />";

Kết quả
tset a si siht
ten.stuteerf
dlrow olleh
elpmaxe ym si siht

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP