Hàm strrev() trong PHP

Hàm strrev() sẽ đảo ngược chuỗi được truyền vào.

Hàm trả về chuỗi bị đảo ngược so với chuỗi ban đầu.

Cú pháp

Cú phápstrrev( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần đảo ngược.

Ví dụ

Code
echo strrev('this is a test') . "<br />";
echo strrev('freetuts.net') . "<br />";
echo strrev('hello world') . "<br />";
echo strrev('this is my example') . "<br />";

Kết quả
tset a si siht
ten.stuteerf
dlrow olleh
elpmaxe ym si siht

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP