Cần một bạn dịch tutorials về Linux, yêu cầu biết cách sử dụng Linux để sử dụng thuật ngữ cho chuẩn. Nhuận bút 50k / bài, inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm strripos() trong PHP

Hàm strripos() sẽ chỉ ra vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi con nào đó trong chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chữ thường. Hàm trả về số nguyên là vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi con.

Cú pháp

Cú phápstrripos( $str, $substr, $position);

Trong đó:

  • $str là chuỗi gốc.
  • $substr là chuỗi con cần tìm kiếm vị trí.
  • $position là vị trí bắt đầu tìm kiếm, có nghĩa là hàm  strpos() sẽ bỏ qua các kí tự trước vị trí $position trong chuỗi nguồn.

Ví dụ

Code
$str = 'this is my string';
echo strpos($str, "is"). "<br />";
echo strripos($str, "Is");

Kết quả
2
5

Code
$str = 'this is my string';
$pos = strripos($str, "is", 7);
if ($pos == false) {
	echo "chuỗi tìm kiếm không tồn tại trong chuỗi nguồn!";
}else {
	echo $pos;
}

Kết quả
chuỗi tìm kiếm không tồn tại trong chuỗi nguồn!

Do vị trí bắt đầu tìm kiếm là 7, nên chuỗi "is" không tồn tại và hàm trả về FALSE.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP