Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm strrpos() trong PHP

Hàm strrpos() sẽ chỉ ra vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi con nào đó trong chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường. Hàm trả về số nguyên là vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi con.

Cú pháp

Cú phápstrrpos( $str, $substr, $position);

Trong đó:

  • $str là chuỗi gốc.
  • $substr là chuỗi con cần tìm kiếm vị trí.
  • $position là vị trí bắt đầu tìm kiếm, có nghĩa là hàm  strpos() sẽ bỏ qua các kí tự trước vị trí $position trong chuỗi nguồn.

Ví dụ

Code
$str = 'this is my string';
if (strrpos($str, "is") == false) {
	echo "chuỗi 'is' không tồn tại trong chuỗi nguồn!<br />";
}else{
	echo strrpos($str, "is"). "<br />";
}
if (strrpos($str, "Is") == false) {
	echo "chuỗi 'Is' không tồn tại trong chuỗi nguồn!<br />";
}else{
	echo strrpos($str, "Is"). "<br />";
}

Kết quả
5
chuỗi 'Is' không tồn tại trong chuỗi nguồn!

Code
$str = 'this is my string';
if (strrpos($str, "is", 7) == false) {
	echo "chuỗi 'is' không tồn tại trong chuỗi nguồn!<br />";
}else{
	echo strrpos($str, "is", 7). "<br />";
}

Kết quả
chuỗi 'is' không tồn tại trong chuỗi nguồn!

Do vị trí bắt đầu tìm kiếm là 7, nên chuỗi "is" không tồn tại và hàm trả về FALSE.

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP