Hàm strtolower() trong PHP

Hàm strtolower() dùng để chuyển đổi các kí tự trong chuỗi thành kí tự in thường. Nếu trong chuỗi truyền vào có các kí tự in hoa( A, B, C . . .Z), sau khi gọi hàm strtolower() chúng sẽ trở thành in thường( a, b, c ... z).

Cú pháp

Cú phápstrtolower( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần chuyển đổi các kí tự in hoa.

Giá trị trả về

Kết quả trả về sẽ là một chuỗi với tất cả cá kí tự trong chuỗi là in thường.

Ví dụ

Ví dụ về hàm strtolower():

Code
$string = "This is An EXAMPLE String";
$result = strtolower($string);
echo $result;

Kết quả
this is an example string

Than khảo: php.net

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP