Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm strtotime() trong PHP

Hàm strtotime() sẽ phân tích bất kỳ chuỗi thời gian bằng tiếng anh thành một số nguyên chính là timestamp của thời gian đó.

Cú pháp

Cú phápstrtotime( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi thời gian.

Kết quả trả về

Hàm trả về số nguyên là timestamp của thời gian truyền vào nếu chạy thành công. Ngược lại nếu chạy thất bại, hàm trả về FALSE.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm strtotime():

Code
$format = "%H:%M:%S %d-%B-%Y";
echo $strTime = strftime($format, mktime(21,30,45,5,16,2013));
echo  "<br />";
echo "Timestamp:" . strtotime($strTime);

Kết quả
21:30:45 16-May-2013
Timestamp:1368714645

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP