Hàm strtoupper() trong PHP

# Description

Hàm strtoupper() trong php có tác dụng chuyển các chữ viết thường của chuỗi về dạng chữ in hoa, Nó không hỗ trợ chuyển các ký tự đặc biệt về dạng chữ hoa, vì thế các bạn lưu ý vấn đề này khi sử dụng hàm.

# Parameters

Cú pháp: string strtouppestring $str )

Trong đó:

  • $str là chuỗi mà bạn muốn chuyển đổi.

# Return Values

Trả về về chuỗi dạng in hoa.

# Example

Ví dụ chuyển chữ thường sang in hoa ở dạng () đóng mở

<?php
echo strtoupper('Welcome To Freetuts.net'); // WELCOME TO FREETUTS.NET
?>

Ví dụ chuyển sang chữ in hoa ở dạng biến

<?php
$str = 'Welcome To Freetuts.net';
echo strtoupper($str);  // WELCOME TO FREETUTS.NET
?>

Cũng giống như hàm strtolower() ,hàm này có hai cách khai báo để sử dụng.

<?php
$str = 'Welcome To Freetuts.net';
$str = strtoupper($str);
echo $str; // WELCOME TO FREETUTS.NET
?>

Do hàm này cách sử dụng khá đơn giản nên tôi sẽ không giải thích thêm

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP