Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm strtr() trong PHP

Hàm strtr() có tác dụng thay thế tất cả các kí tự, chuỗi nào đó trong chuỗi nguồn thành kí tự, chuỗi khác.

Hàm strtr() có cách sử dụng gần giống như hàm str_replace(), tuy nhiên vẫn có nhiều điểm khác biệt.

Cú pháp

Cú pháp: hàm strtr() có hai cách sử dụng đó là: strtr($str, $replaceArr);

Hoặc: strtr( $str, $from, $to);

Trong đó:

  • $str là chuỗi gốc ban đầu.
  • $from là kí tự, chuỗi con trong $str và sẽ bị thay thế thành $to.
  • $to là kí tự, chuỗi sẽ thay thế cho $from.
  • $replaceArr là một mảng với khóa sẽ đóng vai trò của $from và giá trị sẽ đóng vai trò của $to. Khóa dài nhất sẽ được tìm kiếm và thay thế đầu tiên và giá trị vừa thay thế sẽ được bỏ qua.

Ví dụ

Hàm strtr() sử dụng 3 tham số:

Code
$string = "This is an example String";
$result = strtr($string, "i", "a");
echo $result;

Kết quả
Thas as an example Strang

Hàm strtr() sử dụng hai tham số:

Code
$arr = [
	"s"       => "x",
	"example" => "hot",
	"string"  => "number"
];
$string = "This is an example string";
$result = strtr($string, $arr);
echo $result;

Kết quả
Thix ix an hot number

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP