Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm substr_compare() trong PHP

Hàm substr_compare() có tác dụng so sánh 1 đoạn của chuỗi này với một chuỗi khác. Ta có thể hiểu rằng hàm sẽ lấy một đoạn chuỗi ban đầu rồi đem so sánh chuỗi con đó với một chuỗi khác.

Cú pháp

Cú pháp: substr_compare($main_str, $str, $pos, $lent);

Trong đó:

  • $main_str là chuỗi thứ nhất.
  • $str là chuỗi thứ 2.
  • $pos là vị trí bắt đầu so sánh ở $main_str.
  • $lent là số kí tự tính từ $pos của chuỗi $main_str sẽ đem so sánh với $str.

Ví dụ

Đây là ví dụ mình tham khảo trên trang chủ php.net:

Code
echo substr_compare("abcde", "bc", 1, 2) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "de", -2, 2) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "bcg", 1, 2) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "BC", 1, 2, true) . '<br>'; // 0
echo substr_compare("abcde", "bc", 1, 3) . '<br>'; // 1
echo substr_compare("abcde", "cd", 1, 2) . '<br>'; // -1
echo substr_compare("abcde", "abc", 5, 1); // warning

Kết quả
0
0
0
0
1
-1

Warning: substr_compare(): The start position cannot exceed initial string length in C:\xampp\htdocs\test\index.php on line 8

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP