Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm substr_replace() trong PHP

Hàm substr_replace() sẽ thay thế một đoạn của chuỗi bằng một chuỗi nào đó. Cụ thể, hàm sẽ cắt bỏ một đoạn hoặc toàn bộ chuỗi và thay thế đoạn bị cắt bỏ bằng một chuỗi con khác.

Cú pháp

Cú phápsubstr_replace($str, $replace, $pos, $lent);

Trong đó:

  • $str là chuỗi ban đầu cần thay đổi.
  • $replace là chuỗi sẽ được thay thế vào.
  • $pos là vị trí bắt đầu cắt bỏ trong $str.
  • $lent là số kí tính từ vị trí $pos sẽ bị cắt bỏ trong chuỗi $str.

Ví dụ

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế toàn bộ chuỗi:

Code
$var = 'This is something';
echo $var . "<br />";
echo substr_replace($var, 'this is replace', 0) . "<br />";
echo substr_replace($var, 'this is replace', 0, strlen($var)) . "<br />";

Kết quả
This is something
this is replace
this is replace

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế một đoạn của chuỗi:

Code
$var = 'This is something';
echo $var . "<br />";
echo substr_replace($var, 'replaces', 8) . "<br />";
echo substr_replace($var, 'replaces', 8, 9) . "<br />";

Kết quả
This is something
This is replaces
This is replaces

Sử dụng hàm substr_replace() thay thế nhiều chuỗi cùng một lúc:

Code
$arr = [
	"A: AAA",
	"B: BBB",
	"C: CCC"
];
$result = substr_replace($arr, 'YYY', 3, 3);
echo "<pre>";
	print_r($result);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
    [0] => A: YYY
    [1] => B: YYY
    [2] => C: YYY
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP