Hàm symlink() trong PHP

Hàm symlink() sẽ tạo liên kết tượng trưng tới đối tượng hiện tại với đối tượng chỉ định được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápsymlink( $target, $link);

Trong đó:

  • $target là mục tiêu của liên kết.
  • $link tên của liên kết.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu chạy thành công, ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm symlink() trên trang php.net:

Code
$target = 'uploads.php';
$link = 'uploads';
symlink($target, $link);

echo readlink($link);

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP