Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm tempnam() trong PHP

Hàm tempnam() sẽ tạo file với tên file là duy nhất trong nằm thư mục truyền vào. Nếu thư mục không tồn tại, hàm tempnam() có thể tạo tệp tin vào thư mục tạm của hệ thống.

Cú pháp

Cú pháp :tempnam( $dir, $prefix);

Trong đó:

  • $dir là thư mục sẽ chứa file.
  • $prefix là tên file, hàm sẽ chỉ dụng 3 kí tự đầu tiên của $prefix để làm tiền tố của tên file được tạo.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đường dẫn tới file vừa tạo nếu tạo file thành công. ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm tempnam():

Code
echo $tmpfname = tempnam("./example/", "test");

$handle = fopen($tmpfname, "w");
fwrite($handle, "this is a test string");
fclose($handle);

Kết quả
C:\xampp\htdocs\test\example\tesD485.tmp

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP