Hàm tempnam() trong PHP

Hàm tempnam() sẽ tạo file với tên file là duy nhất trong nằm thư mục truyền vào. Nếu thư mục không tồn tại, hàm tempnam() có thể tạo tệp tin vào thư mục tạm của hệ thống.

Cú pháp

Cú pháp :tempnam( $dir, $prefix);

Trong đó:

  • $dir là thư mục sẽ chứa file.
  • $prefix là tên file, hàm sẽ chỉ dụng 3 kí tự đầu tiên của $prefix để làm tiền tố của tên file được tạo.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về đường dẫn tới file vừa tạo nếu tạo file thành công. ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về cách sử dụng hàm tempnam():

Code
echo $tmpfname = tempnam("./example/", "test");

$handle = fopen($tmpfname, "w");
fwrite($handle, "this is a test string");
fclose($handle);

Kết quả
C:\xampp\htdocs\test\example\tesD485.tmp

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP