Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm chgrp() trong PHP

Hàm chgrp() sẽ thay đổi nhóm của file truyền vào.

Cú pháp

Cú phápchgrp( $filename, $group);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file.
  • $group là nhóm mới của file.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thành công và trả về False nếu thất bại.

Ví dụ

Đây là ví dụ minh tham khảo trên trang chủ php.net:

Code
$filename = 'shared_file.txt';
$format = "%s's Group ID @ %s: %d\n";
printf($format, $filename, date('r'), filegroup($filename));
chgrp($filename, 8);
clearstatcache(); // do not cache filegroup() results
printf($format, $filename, date('r'), filegroup($filename));

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP