Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm time() trong PHP

Hàm time() sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại. Hàm sẽ trả về số giây tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970 đến thời điểm hiện tại.

Cú pháp

Cú pháptime();

Hàm time() không có tham số.

Kết quả trả về

Hàm trả về số nguyên là timestamp của thời gian hiện tại.

Ví dụ

Ví dụ về hàm time():

Code
$format = "%H:%M:%S %d-%B-%Y";
$timestamp = time();
echo $strTime = strftime($format, $timestamp );
echo  "<br />";
echo "Timestamp:" . $timestamp;

Kết quả
16:14:54 05-May-2017
Timestamp:1493975694

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP