Hàm time() trong PHP

Hàm time() sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại. Hàm sẽ trả về số giây tính từ thời điểm 00:00:00 1/1/1970 đến thời điểm hiện tại.

Cú pháp

Cú pháptime();

Hàm time() không có tham số.

Kết quả trả về

Hàm trả về số nguyên là timestamp của thời gian hiện tại.

Ví dụ

Ví dụ về hàm time():

Code
$format = "%H:%M:%S %d-%B-%Y";
$timestamp = time();
echo $strTime = strftime($format, $timestamp );
echo  "<br />";
echo "Timestamp:" . $timestamp;

Kết quả
16:14:54 05-May-2017
Timestamp:1493975694

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP