Hàm timezone_abbreviations_list() trong PHP

Hàm timezone_abbreviations_list() sẽ lấy thông tin của tất cả các múi giờ .Hàm trả về một mảng bao gồm các phần tử dst( Day saving time), múi giờ tính bằng giây( sẽ là múi giờ + dst), tên múi giờ.

Cú pháp

Cú pháptimezone_abbreviations_list();

Hàm timezone_abbreviations_list() không có tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một mảng kết hợp chứa các thông tin về các múi giờ trên thế giới.

Ví dụ

Ví dụ về hàm timezone_abbreviations_list():

Code
$arr = timezone_abbreviations_list();
echo "<pre>";
  print_r($arr);
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [acdt] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [dst] => 1
          [offset] => 37800
          [timezone_id] => Australia/Adelaide
        )

      [1] => Array
        (
          [dst] => 1
          [offset] => 37800
          [timezone_id] => Australia/Broken_Hill
        )

      [2] => Array
        (
          [dst] => 1
          [offset] => 37800
          [timezone_id] => Australia/Darwin
        )

      [3] => Array
        (
          [dst] => 1
          [offset] => 37800
          [timezone_id] => Australia/North
        )
       .....
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net