Hàm timezone_name_get() trong PHP

Hàm timezone_name_get() sẽ lấy tên của múi giờ từ đối tượng DateTimeZone truyền vào.

Cú pháp

Cú pháptimezone_name_get( $object);

Trong đó:

  • $object là đối tượng DateTimeZone cần lấy tên.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về tên của múi giờ.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm timezone_name_get():

Code
$timezone = date_default_timezone_get();
$object = timezone_open($timezone);
$name = timezone_name_get($object);
echo $name;

Kết quả
Asia/Ho_Chi_Minh

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net