Hàm tmpfile() trong PHP

Hàm tmpfile() sẽ tạo file tạm với tên file là duy nhất và có quyền đọc và viết( w+).

File sẽ tự động bị xóa sau khi bạn đóng file, hoặc khi đoạn chương trình kết thúc.

Cú pháp

Cú pháptmpfile();

Hàm tmpfile() không nhận tham số truyền vào.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một handle, tương tự như kết quả trả về của hàm fopen(). Nếu chạy thất bại, hàm sẽ trả về False.

Ví dụ

Cách sử dụng hàm tmpfile():

Code
$temp = tmpfile();
fwrite($temp, "this is a test file content");
fseek($temp, 0);
echo fread($temp, 1024);
fclose($temp); // this removes the file

Kết quả
this is a test file content

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net