Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm touch() trong PHP

Hàm touch() sẽ thiết lập thời gian truy cập và sửa đổi nội dung của file truyền vào. Nếu file chưa tồn tại, nó sẽ được khởi tạo mới.

Cú pháp

Cú pháptouch( $filename, $time);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file.
  • $time là thời gian muốn thiết lập, nếu không được truyền vào, hàm sẽ lấy thời gian hiện tại của hệ thống.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thiết lập thành công, ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm touch():

Code
$filename = 'example.txt';
if (touch($filename)) {
    echo $filename . ' modification time has been changed to present time';
} else {
    echo 'Sorry, could not change modification time of ' . $filename;
}

Kết quả
example.txt modification time has been changed to present time

Sử dụng tham số $time:

Code
// This is the touch time, we'll set it to one hour in the past.
$time = time() - 3600;

// Touch the file
if (!touch('example.txt', $time)) {
    echo 'Whoops, something went wrong...';
} else {
    echo 'Touched file with success';
}

Kết quả
Touched file with success

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP