Hàm touch() trong PHP

Hàm touch() sẽ thiết lập thời gian truy cập và sửa đổi nội dung của file truyền vào. Nếu file chưa tồn tại, nó sẽ được khởi tạo mới.

Cú pháp

Cú pháptouch( $filename, $time);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file.
  • $time là thời gian muốn thiết lập, nếu không được truyền vào, hàm sẽ lấy thời gian hiện tại của hệ thống.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu thiết lập thành công, ngược lại hàm trả về False.

Ví dụ

Ví dụ về hàm touch():

Code
$filename = 'example.txt';
if (touch($filename)) {
    echo $filename . ' modification time has been changed to present time';
} else {
    echo 'Sorry, could not change modification time of ' . $filename;
}

Kết quả
example.txt modification time has been changed to present time

Sử dụng tham số $time:

Code
// This is the touch time, we'll set it to one hour in the past.
$time = time() - 3600;

// Touch the file
if (!touch('example.txt', $time)) {
    echo 'Whoops, something went wrong...';
} else {
    echo 'Touched file with success';
}

Kết quả
Touched file with success

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net