Hàm ucfirst() trong PHP

Hàm ucfirst() sẽ chuyển đổi kí tự đầu tiên trong chuỗi thành in hoa nếu kí tự đó là một chữ cái.

Cú pháp

Cú pháp: ucfirst( $str);

Trong đó

  • $str là chuỗi cần chuyển đổi.

Ví dụ

Sử dụng hàm ucfirst():

Code
echo ucfirst("freetuts.net") . "<br />";
echo ucfirst("this is a test") . "<br />";
echo ucfirst("FREETUTS.NET") . "<br />";

Kết quả
Freetuts.net
This is a test
FREETUTS.NET

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP