Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm unlink() trong PHP

Hàm unlink() sẽ xóa file dựa vào đường dẫn đã truyền vào.

Cú pháp

Cú phápunlink( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file muốn xóa.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu xóa thành công và trả về False nếu thất bại.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản sử dụng hàm unlink() để xóa file:

Code
file_put_contents("test.txt", "this is a test");

unlink("test.txt");

Tham khảo: php.net

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP