Hàm unserialize() trong PHP

Hàm unserialize() sẽ chuyển đổi chuỗi đã được hàm serialize() chuyển đổi trước đó về chuỗi ban đầu. Nếu truyền vào hàm unserialize() một chuỗi nguyên bản chưa được chuyển đổi, hàm sẽ báo lỗi.

Cú pháp

Cú pháp: unserialize( $str);

Trong đó:

  • $str là chuỗi đã được hàm serialize() chuyển đổi trước đó.

Ví dụ

Code
$var = array(
	"php",
	2408,
	"css",
	"freetuts.net"
);
$strSerialize = serialize($var);
echo "<pre>";
	print_r($strSerialize);
echo "</pre>";

$varSource = unserialize($strSerialize);
echo "<pre>";
	print_r($varSource );
echo "</pre>";

Kết quả
a:4:{i:0;s:3:"php";i:1;i:2408;i:2;s:3:"css";i:3;s:12:"freetuts.net";}
Array
(
    [0] => php
    [1] => 2408
    [2] => css
    [3] => freetuts.net
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP