Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm unset() trong PHP

Hàm unset() sẽ loại bỏ một hoặc nhiều biến được truyền vào. Hàm unset() cũng có thể được sử dụng để loại bỏ một phần tử xác định trong mảng.

Lưu ý

Nếu một biến toàn cục bị unset() trong một hàm nào đó. biến đó sẽ chỉ bị loại bỏ trong phạm vi của hàm. Để xóa biến toàn cục trong hàm sử dụng mảng $GLOBALS.

Đây là ví dụ về xóa biên toàn cục mình tham khảo trên trang chủ php.net:

function foo() 
{
  unset($GLOBALS['bar']);
}

$bar = "something";
foo();

Cú pháp

Cú pháp: unset( $var);

Trong đó:

 • $var là biến cần loại bỏ.

Ví dụ

Code
// loại bỏ biến
$var = "freetuts.net"
unset($var);

// loại bỏ phần tử của mảng
$arr = [
	"php",
	"html",
	"css"
];
unset($arr[1]);
echo "<pre>";
  print_r($arr );
echo "</pre>";

// loại bỏ nhiều biến một lúc
unset($arr[1], $arr[2]);
echo "<pre>";
  print_r($arr );
echo "</pre>";

Kết quả
Array
(
  [0] => php
  [2] => css
)
Array
(
  [0] => php
)

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP