Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm usort() trong PHP

Hàm usort() dùng để sặp xếp một mảng dựa vào hàm so sánh do người dùng định nghĩa. hàm so sánh này sẽ quyết định có đổi vị trí giữa hai phần tử hay không. Nếu hàm so sánh trả về TRUE thì hai phần tử đổi vị trí, ngược lại sẽ giữ nguyên vị trí.

Cú pháp

Cú phápusort ( $array , $value_compare_func );

Trong đó:

 • $array là mảng cần được sắp xếp.
 • $value_compare_func là hàm so sánh.

Hàm usort() sẽ trả về TRUE nếu sắp xếp thành công và FALSE nếu thất bại.

Hàm so sánh là gì?

Theo mặc định hàm so sánh sẽ có hai tham số truyền vào, hai tham số này chính là hai phần tử liền kề nhau dùng để hoán đổi vị trí lúc sắp xếp.

Ví dụ: Giả sử bạn có một mảng gồm 4 phần tử 1, 2 ,3, 4 thì lúc này các cặp phần tử cần sắp xếp sẽ là (1,2) (2,3)(3,4).

Ví dụ

Code
function cmp($a, $b)
{
  if ($a == $b) {
    return 1;
  }
  return ($a > $b) ? 1 : -1;
}

$a = array(
	3,
	2,
	5,
	3,
	1
);

usort($a, "cmp");

foreach ($a as $key => $value) {
  echo "$key: $value<br />";
}

Kết quả
0: 1
1: 2
2: 3
3: 3
4: 5

Code
function cmp($a, $b)
{
  return strcmp($a, $b);
}

$subject[0] = "php";
$subject[1] = "java";
$subject[2] = "css";

usort($subject, "cmp");

foreach ($subject as $key => $value) {
	echo "\$subject[$key]: " . $value . "<br />";
}

Kết quả
$subject[0]: css
$subject[1]: java
$subject[2]: php

Trên đây là định nghĩa và cách sử dụng của hàm usort(),

Tham khảo: php.net.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP