Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm wordwrap() trong PHP

Hàm wordwrap() sẽ thêm một kí tự hoặc một thẻ nào đó vào chuỗi khi đã đếm đủ số kí tự nhất định. Ví dụ cứ sau mỗi 20 kí tự ta sẽ xuống dòng, trong trường hợp này ta sẽ sử dụng hàm wordwrap() để xử lý.

Cú pháp

Cú phápwordwrap( $str, $width, $break, $cut);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần xử lý..
  • $width là độ dài mà cứ sau $width kí tự sẽ thêm $break vào chuỗi $str.
  • $cut là tham số. Mặc định là FALSE. 
    • $cut = TRUE, cứ $width kí tự trong chuỗi thì sẽ thêm $break vào vị trí tiếp theo.
    • $cut = FALSE, Hàm sẽ không cắt ngang các từ kể cả khi đã vượt quá $width kí tự.

Cách sử dụng hàm wordwrap:

Code
$text = "this is a test stringgggggggggggggggggggggggg";
echo $newtext = wordwrap($text, 20, "-")."<br />";
echo $newtext = wordwrap($text, 8, "-", true)."<br />";
echo $newtext = wordwrap($text, 8, "-", false)."<br />";

Kết quả
this is a test-stringgggggggggggggggggggggggg
this is-a test-stringgg-gggggggg-gggggggg-gggggg
this is-a test-stringgggggggggggggggggggggggg

Tham khảo: php.net

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP