Hàm Dictionary clear() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiều phương thức Dictionary clear() trong Python, đây là phương thức dùng để xóa tất cả các phần tử ra khỏi Dictionary.

1. Cú pháp dictionary clear()

Sau đây là cú pháp của phương thức clear().

Cú pháp
dict.clear()

Trong đó:

  • dict là đối tượng Dictionary

Giá trị trả về: Phương thức này không có giá trị trả về, nó chỉ có nhiệm vụ xóa mọi phần tử ra khỏi dict.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng toán tử gán để gán một dict rỗng, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt đó là nó không có tính chất tham chiếu. Chi tiết chúng ta hãy xem các ví dụ ở phần e.

2. Ví dụ dictionary clear()

Sau đây là các ví dụ cách sử dụng clear().

Ví dụ 1: Hãy xóa tất cả các phần tử ra khỏi dict d.

d = {1: "one", 2: "two"}

d.clear()
print('d =', d)

Khi chạy chương trình này thì ta có được kết quả sau:

d = {}

Ngoài ra ta còn một cách khác để xóa tất cả các phần tử đó là sử dụng {}. Sự khác biệt giữa hai cách như sau:

  • Đối với clear() thì nó sẽ có tính chất tham chiếu
  • Đối với {} thì không có tính chất tham chiếu
Ví dụ
d = {1: "one", 2: "two"}
d1 = d
d.clear()
print('Removing items using clear()')
print('d =', d)
print('d1 =', d1)

d = {1: "one", 2: "two"}
d1 = d
d = {}
print('Removing items by assigning {}')
print('d =', d)
print('d1 =', d1)

Chạy chương trình này ta có được kết quả như sau:

Removing items using clear()
d = {}
d1 = {}
Removing items by assigning {}
d = {}
d1 = {1: 'one', 2: 'two'}

Như vậy là mình đã giới thiệu xong phương thức này, chúc các bạn học tốt.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP