Home > Python Function > Dictionary Methods

Dictionary Methods

Danh sách
Dictionary keys() Lấy danh sách các key và trả về một object chứa tất cả các key trong dictionary
Dictionary items() Hiển thị danh sách tất cả các phần tử trong dictionary dưới dạng một Tuple
Dictionary get() Lấy một phần tử trong dictionary dựa vào tên key mà ta truyền vào
Dictionary fromkeys() Tạo ra một dictionary mới dựa vào bộ key cung cấp bởi user
Dictionary copy() Trả về một bản copy thô của dict.
Dictionary clear() Xóa tất cả phần tử ra khỏi Dictionary

Các loại function khác

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP