Home > Python Function > List Methods

List Methods

Danh sách
List clear() Xóa tất cả các item bên trong list.
List copy() Trả về một bản sao thô của List.
List sort() Sắp xếp các phần tử tăng hoặc giảm dần
List reverse() Đảo ngược các phần tử trong List
List pop() Xóa một phần tử được chỉ định ra khỏi list
List count() Đếm tổng số lần xuất hiện của một giá trị nào đó.
List index() Tìm phần tử đã cho trong danh sách và trả về vị trí của nó.
List remove() Xóa phần tử có giá trị định sẵn ra khỏi List
List insert() Dùng để thêm một phần tử mới vào vị trí index được định sẵn.
List extend() Gộp list A và list B
List append() Bổ sung một phần tử vào List hiện tại

Các loại function khác

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP