Hàm Set add() trong Python

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng hàm set add() trong Python, hàm này có công dụng thêm một phần tử vào Set, nếu phần tử này đã tồn tại trong Set thì nó sẽ không làm gì cả.

1. Hàm set add() trong Python

Dưới đây là cú pháp của hàm set add.

set.add(elem)

Trong đó:

  • elem là phần tử cần thêm vào set

Vì hàm này không trả về một giá trị nào cả nên nếu bạn sử dụng lệnh sau thì sẽ không nhận được một tập hợp Set.

noneValue = set().add(elem)

Để ý kĩ thì bạn sẽ thấy lớp set() sẽ tạo ra một tập hơp Set, sau đó thêm phần tử elem vào, nhưng do hàm add() không trả về già cả nên noneValue sẽ không có giá trị. Để giải quyết thì bạn sử dụng cách sau:

noneValue = set()
noneValue.add(elem)

2. Ví dụ hàm set add trong Python

Sau đây là vài ví dụ cách sử dụng hàm này.

Ví dụ 1: Thêm một phần tử đơn giản vào Set

# set of vowels
vowels = {'a', 'e', 'i', 'u'}

# adding 'o'
vowels.add('o')
print('Vowels are:', vowels)

# adding 'a' again
vowels.add('a')
print('Vowels are:', vowels)

Khi bạn chạy chương trình này thì kết quả sẽ như sau:

Vowels are: {'a', 'i', 'o', 'u', 'e'}
Vowels are: {'a', 'i', 'o', 'u', 'e'}

Lưu ý: Vì Set không có chỉ mục nên thứ tự giữa các phần tử có thể sẽ khác nhau.

Ví dụ 2: Thêm một Tuple vào Set

# set of vowels
vowels = {'a', 'e', 'u'}

# a tuple ('i', 'o')
tup = ('i', 'o')

# adding tuple
vowels.add(tup)
print('Vowels are:', vowels)

# adding same tuple again
vowels.add(tup)
print('Vowels are:', vowels)

Kết quả sẽ như sau:

Vowels are: {('i', 'o'), 'e', 'u', 'a'}
Vowels are: {('i', 'o'), 'e', 'u', 'a'}

Lời kết: Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng hàm set add() trong Python, chúc bạn học tốt và nắm bắt được ngôn ngữ này.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP