Hàm Set clear() trong Python

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm set clear() trong Python, hàm nay có công dụng xóa tất cả các phần tử ra khỏi Set.

1. Hàm set clear() trong Python

Hàm này khá đơn giản, cú pháp của nó như sau:

set.clear()

Hàm này không cần tham số vì nhiệm vụ của nó là xóa mọi phần tử trong Set.

Giá trị trả về: Không có giá trị trả về.

2. Ví dụ hàm set clear() trong Python

Sau đây là ví dụ sử dụng hàm clear để xóa tất cả các phần tử ra khỏi Set.

# set of vowels
vowels = {'a', 'e', 'i', 'o', 'u'}
print('Vowels (before clear):', vowels)

# clearing vowels
vowels.clear()
print('Vowels (after clear):', vowels)

Khi chạy chương trình này lên thì kết quả sẽ như sau:

Vowels (before clear): {'e', 'a', 'o', 'u', 'i'}
Vowels (after clear): set()

Lời kết: Như vậy làm bạn đã biết cách sử dụng hàm set clear rồi phải không nào. Chúc các bạn học tốt!

Nguồn: freetuts.net