Hàm Set difference() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức set difference() trong Python, hàm nay có công dụng trả về những phần tử của set A mà khồng nằm trong Set B.

1. Hàm difference() trong Python

Giả sử ta có hai set A và B, bây giờ cần lấy những phần tử nằm trong A mà không có trong B thì hình ảnh sau sẽ mô tả cho phép toán này.

set difference python jpg

Cú pháp
A.difference(B)

Trong đó:

  • A là set ban đầu, nó sẽ trả về các phần tử trong A mà không nằm trong B
  • B là set cần so sánh

Phương thức này trả về sự khác biệt của hai tập hợp A, B và đó cũng là một tập hợp. Nó không sửa đổi các bộ ban đầu.

2. Ví dụ hàm difference() trong Python

Hãy tham khảo các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn ý nghĩa và cách sử dụng của hàm này.

Ví dụ 1: Sử dụng hàm difference

A = {'a', 'b', 'c', 'd'}
B = {'c', 'f', 'g'}

# Equivalent to A-B
print(A.difference(B))

# Equivalent to B-A
print(B.difference(A))

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

{'b', 'a', 'd'}
{'g', 'f'}

Ví dụ 2: Sử dụng toán tử - để thay thế

Thực chất đây là phép trừ nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng toán tử - để thay thế cho diference.

A = {'a', 'b', 'c', 'd'}
B = {'c', 'f', 'g'}

print(A-B)

print(B-A)

Chạy lên kết quả cũng không khác gì so với ví dụ 1.

Lời kết: Như vậy là bạn đã hiểu được ý nghĩa của phương thức set.diference() trong Python. Và lưu ý rằng vì thực chất phương thức này là một phép trừ nên bạn có thể sử dụng phép trừ để thay thế.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP