Hàm Set discard() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức set discard() trong Python, đây là phương thức dùng để xóa phần tử được chỉ định ra khỏi Set nếu phần tử đó tồn tại.

1. Cú pháp set discard()  trong Python

Phương thức discard() sẽ xóa phần tử ra khỏi set, cú pháp của nó như sau:

s.discard(x)

Trong đó:

  • x là phần tử cần xóa ra khỏi s nếu x tồn tại trong s.

Giá trị trả về: Không có giá trị trả về.

2. Ví dụ set discard()  trong Python

Sau đây các là ví dụ về cách sử dụng phương thức discard(), bạn hãy tham khảo để hiểu rõ hơn nhé.

Ví dụ 1: Cách sử dụng đơn giản

numbers = {2, 3, 4, 5}

numbers.discard(3)
print('numbers = ', numbers)

numbers.discard(10)
print('numbers = ', numbers)

Kết quả:

numbers =  {2, 4, 5}
numbers =  {2, 4, 5}

Ví dụ 2: Xóa và xem kết quả trả về là gì?

numbers = {2, 3, 5, 4}

# Returns None
# Meaning, absence of a return value 
print(numbers.discard(3))

print('numbers =', numbers)

Kết quả:

None
numbers = {2, 4, 5}

Lời kết: Trên là hai ví dụ cách sử dụng phương thức discard(), qua đó bạn sẽ thấy phương thức này không trả về một giá trị nào cả, nó chỉ có nhiệm vụ xóa phần tử ra khỏi set nếu phần tử đó tồn tại

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP