Hàm Set issubset() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức Set issubset(), phương thức này dùng để kiểm tra một Set A có phải là con của Set B hay không.

Set A được gọi là con của Set B nếu tất cả các phần tử của A đều nằm trong B. Xem hình sau sẽ hiểu rõ hơn.

python subset jpg

1. Cú pháp Set issubset()

Phương thức này khá đơn giản, cú pháp như sau:

A.issubset(B)

Trong đó A sẽ được dùng để so sánh với B.

Giá trị trả về: Trả về TRUE nếu mọi phần tử của A đều nằm trong B, ngược lại sẽ trả về FALSE.

2. Ví dụ Set issubset()

Hãy xem ví dụ đơn giản sau để hiểu rõ hơn phương thức này.

A = {1, 2, 3}
B = {1, 2, 3, 4, 5}
C = {1, 2, 4, 5}

# Returns True
print(A.issubset(B))

# Returns False
# B is not subset of A
print(B.issubset(A))

# Returns False
print(A.issubset(C))

# Returns True
print(C.issubset(B))

Khi bạn chạy chương trình này thì sẽ nhận được kết quả như sau:

True
False
False
True

Lời kết: Phương thức này giống như bài toán kiểm ta tập hợp con trong toán học.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP