Hàm Set issuperset() trong Python

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu phương thức Set issuperset() trong Python, đây là phương thức có tác dụng ngược với issubset().

Set issuperset() dùng để kiểm tra một tập hợp A có chứa hết các phần tử của tập hợp B hay không.

1. Cú pháp Set issuperset()

Cú pháp phương thức Set issuperset() như sau:

A.issuperset(B)

Trong đó:

  • A là tập hợp cần kiểm tra
  • B là tập hợp cần so sánh

Giá trị trả về:

  • TRUE nếu A chứa mọi phần tử của B
  • FALSE nếu tồn tại phần tử B không nằm trong A

2. Ví dụ Set issuperset()

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về phương thức Set issuperset() trong Python.

Ví dụ: hãy xem cách hoạt động của phương thức Set issuperset()

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {1, 2, 3}
C = {1, 2, 3}

# Returns True
print(A.issuperset(B))

# Returns False
print(B.issuperset(A))

# Returns True
print(C.issuperset(B))

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

True
False
True

Như vậy phương thức này có tác dụng ngược với phương thức issubset().

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP