Set Methods

Danh sách
Set update() Thêm phần tử vào Set
Set union() Hợp hai hoặc nhiều tập hợp lại với nhau
Set symmetric_difference_update() Phép đối xứng, chọn phần tử không nằm ở cả hai tập hợp và cập nhật kế quả.
Set symmetric_difference() Phép đối xứng, chọn phần tử không nằm ở cả hai tập hợp.
Set pop() Xóa phần tử ngẫu nhiên
Set issuperset() Kiểm tra tập hợp A có chứa hết các phần tử của tập hợp B không.
Set issubset() Kiểm tra một Set A có phải là con của Set B hay không.
Set isdisjoint() Kiểm tra 2 set có trùng phần tử không.
Set intersection_update() Phép giao hai Set và cập nhật kết quả vào Set sử dụng nó
Set intersection() Phép giao trả về các phần tử giống nhau giữa các Sets
Set discard() Xóa phần tử được chỉ định ra khỏi Set
Set difference_update() Cập nhật Set A - chỉ giữ lại các phần tử khồng tồn tại trong Set B.
Set difference() Trả về những phần tử của set A mà khồng nằm trong Set B.
Set clear() Xóa mọi phần tử ra khỏi Set
Set copy() Tạo ra một bản sao thô.
Set add() Thêm một phần tử vào Set
Set remove() Xóa phần tử được chỉ định ra khỏi Set.

Các loại function khác

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP