Hàm Set symmetric_difference_update() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức Set symmetric_difference_update() trong Python, phương thức này có công dụng giống như phương thức symmetric_difference(), sự khác biệt duy nhất là nó không có kết quả trả về mà thay vào đó cập nhật trực tiếp vào tập hợp A.

Cú pháp
A.symmetric_difference_update(B)

Mình sẽ không giải thích nhiều nên bạn hãy xem thêm ở bài symmetric_difference() nhé.

Ví dụ
A = {'a', 'c', 'd'}
B = {'c', 'd', 'e' }

result = A.symmetric_difference_update(B)

print('A = ', A)
print('B = ', B)
print('result = ', result)

Chạy chương trình này thì sẽ nhận được kết quả như sau:

A =  {'a', 'e'}
B =  {'d', 'c', 'e'}
result =  None

Lời kết: Vì phương thức symmetric_difference_update() có công dụng giống với difference_update() nên mình không giải thích thêm.

Nguồn: freetuts.net